• Digi RI&E
RUD Utrecht – Digi RI&E2017-07-04T12:02:03+00:00

Project beschrijving

2015 – BOL training en advies heeft voor de RUD Utrecht de Digitale Risico-Inventarisatie & -Evaluatie mogen uitvoeren.

Elke werkgever, dus ook RUD Utrecht, is verplicht om te beschikken over een actueel en volledig inzicht in de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor haar medewerkers. Dit inzicht wordt verkregen door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), waarmee op een gestructureerde en planmatige wijze de risico’s worden getraceerd, beoordeeld en op ernst ingeschat.

Op grond van de resultaten uit de RI&E kan vervolgens een optimalisatie plaatsvinden van risicobeheersing door middel van een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA worden per geconstateerd risico een aantal preventiemaatregelen geadviseerd, met daaraan gekoppeld verantwoordelijken en streefdata.

Voor de uitvoering is gebruik gemaakt van de digitale RI&E Provincies. Deze erkende methodiek schenkt namelijk aandacht aan de toezichthoudende en handhavende taken (ook op milieukundig gebied), zoals deze bij de decentrale overheid worden uitgevoerd. Onder andere op het gebied van:

  • ‘Groene’ taken, zoals de Flora- en Faunawet, Boswet;
  • ‘Blauwe’ taken, zoals badinrichtingen en grondwater;
  • ‘Grijze’ taken, zoals de Wabo;
  • ‘Bruine’ wetten, zoals bodemsaneringen en ontgrondingen.

Het is reeds diverse malen toegepast op toezichthoudende en handhavende taken en hiermee een bewezen instrument voor risicobeheersing. Zo ook voor de RUD Utrecht. De relevante risicovelden zijn geïnventariseerd, geëvalueerd, geprioriteerd en via wettelijk conforme maatregelen beheersbaar gemaakt.

Het geheel is vervolgens getoetst door een gecertificeerde Arbodienst c.q. kerndeskundige. Hierdoor toont de RUD Utrecht aan voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van haar medewerkers, waarbij tegelijkertijd aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

Project details

Categorieën: