• Geluidsmeting
Provincie Fryslân – Geluidsmeting2017-07-04T12:22:44+00:00

Project beschrijving

Bij de provincie Friesland is een geluidsmeting uitgevoerd om de risico’s van geluidsoverbelasting te vermijden dan wel te reduceren.

Op grond van de arbeidshygiënische strategie dient voor de buitenlocaties en -medewerkers inzichtelijk te zijn of zij bij werkzaamheden blootstaan aan schadelijk geluid (van meer dan 80 dB(A)). Dit gebeurt via een geluidsmeting voor het object, het arbeidsmiddel en het werk.

BOL training en advies heeft bij de provincie Friesland geluidsmetingen uitgevoerd voor provinciale buitenlocaties, te weten water- en wegensteunpunten, bruggen en sluizen. Daarnaast is de geluidsbelasting tijdens de uitvoering van het veldwerk gemeten. Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend en gediplomeerd arbeid hygiënist conform NEN-EN-ISO-9612. Deze norm beschrijft de techniek voor het meten van blootstelling aan lawaai in een werkomgeving en de berekening van de blootstelling aan lawaai van werknemers.

Nadat de metingen zijn uitgevoerd, is met alle bevindingen een totaalrapportage gemaakt. In deze rapportage zijn de gedane constateringen beschreven, met referenties naar de van toepassing zijnde grens- en actiewaardes van geluid, op grond van de Arbowetgeving. Vervolgens is in het Plan van Aanpak geadviseerd om gepaste maatregelen te nemen om het geluid bij de bron terug te dringen, de blootstelling te verminderen of eventueel gepaste gehoorbescherming te verstrekken. Hiermee voldoet de provincie Friesland aan de verplichtingenom arbeidsrisico’s bij de bron aan te pakken. Zodoende kunnen de medewerkers veilig en verantwoordinzetbaar blijven, in lijn met de wetgeving.

Project details

Competenties:

Categorieën: