• Digi RI&E
Provincie Fryslân- Digi RI&E2017-07-04T12:23:18+00:00

Project beschrijving

Bij de provincie Friesland heeft BOL training en advies een digitale Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uit mogen voeren.

Elke werkgever is verplicht om te beschikken over een actueel en volledig inzicht in de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor haar medewerkers. Dit inzicht wordt verkregen door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), waarmee op een gestructureerde en planmatige wijze de risico’s worden getraceerd, beoordeeld en op ernst ingeschat. BOL training en advies heeft bij de provincie Friesland een RI&E uitgevoerd en een Plan van Aanpak voor de reeds uitgevoerde RI&E’s geïmplementeerd.

De RI&E is uitgevoerd voor de gehele organisatie, conform het organogram van de provincie Friesland. Om de uitvoering van de digitale RI&E op een eenduidige en gestructureerde wijze te laten verlopen, werd een projectmatige aanpak gehanteerd. In de eerste fase werd uitleg gegeven over de digitale RI&E aan de provincie Friesland en werd de structuurbepaling en inrichting overlegd. Vervolgens werden interviews en rondgangen gehouden en deze bevindingen zijn verwerkt in de digitale RI&E. De conceptversie van de digitale RI&E is overlegd met de OR van de provincie Friesland en de problemen, die naar voren kwamen uit de interviews en rondgangen, zijn in gesprek met leidinggevenden en medewerkers opgelost.

Na instemming van de OR is het rapport getoetst door de Arbo-dienst en is er een rondgang uitgevoerd door de kerndeskundige. De provincie Friesland beschikt nu over één centraal, integraal instrument waarmee alle specifiek aanwezige risico’s geïnventariseerd en beheerd worden.

Project details

Categorieën: