• BHV basis - collectief~~
Brabantse Delta – Arbeidsveiligheid2017-07-04T12:31:04+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij het waterschap Brabantse Delta een inventarisatie uitgevoerd op het gebied van arbeidsveiligheid.

Een waterschap dient, vanuit de geldende Arbeidsomstandighedenwetgeving, te beschikken over een deugdelijke organisatie van mensen, middelen en methoden om snel en adequaat te kunnen handelen als zich bij de organisatie noodsituaties voordoen. Door interne en externe organisatorische veranderingen was het waterschap Brabants Delta niet geborgd van de actualiteit en de volledigheid van de BHV-organisatie voor alle locaties.

BOL training en advies heeft ervoor gezorgd dat het huidige BHV-beleid geactualiseerd is, zodat het weer volledig, voldoende, efficiënt en wettelijke conform is. Een goed BHV-beleid bevat de juiste hulpmiddelen, de juiste hulpverleners en de juiste procedures in functie van de arbeidsrisico’s, behorende bij de gebouwen.

Door het doorlopen van bepaalde stappen is de uitvoering van het gehele project op een eenduidige en gestructureerde wijze verlopen. Als eerste is inzicht verkregen in de huidige stand van bedrijfshulpverlening per locatie en de te verbeteren punten. Hiervoor is onderzoek ter plaatste verricht, waar tegelijkertijd interviews zijn gehouden met betrokken medewerkers. Daarnaast zijn aanvullende interviews gehouden voor medewerkers die geïsoleerde arbeid verrichten. Met de verkregen informatie heeft onze deskundige een BHV-matrix opgemaakt om inzicht te krijgen in de gevaren, risico’s en te nemen beheersmaatregelen per functie. Daarnaast is in de matrix aangegeven welke PBM’s bij welke functie gedragen dienen te worden.

De constateringen uit zowel de matrix als het rapport zijn meegenomen in het opstellen van de cursusinhoud en BHV-plannen. De BHV-plannen voldoen aan de bepalingen in de Arbowetgeving. Daarnaast is voldaan aan twee kritische normen, te weten de NEN 4000 voor BHV en de NEN 8112 serie, voor de ontruiming van gebouwen.

Project details

Categorieën: