• Digi RI&E
Amersfoort- Digi RI&E2017-07-04T12:33:43+00:00

Project beschrijving

Elke werkgever is verplicht om te beschikken over een actueel en volledig inzicht in de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor haar medewerkers. Dit inzicht wordt verkregen door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), waarmee op een gestructureerde en planmatige wijze de risico’s worden getraceerd, beoordeeld en op ernst ingeschat. BOL training en advies heeft bij de gemeente Amersfoort een RI&E uitgevoerd.

Bij de gemeente Amersfoort waren een aantal RI&E’s toe aan actualisatie. Met name de RI&E’s van de SOB-buitenlocaties waren verouderd. Daarnaast moesten de RI&E’s bijgewerkt worden die kantoorfuncties bevatten. Dit ging om functies op het Stadskantoor, Archief Eemland en de Griffie.

Op grond van de resultaten die uit de RI&E naar voren zijn gekomen, heeft een optimalisatie plaatsgevonden van risicobeheersing door middel van een Plan van Aanpak (PvA). De belangrijkste risico’s in de arbeidsomstandigheden waren agressie en geweld bij publiekscontacten, werkdruk, beeldschermwerkzaamheden en fysieke belasting. In het PvA zijn per geconstateerd risico een aantal preventiemaatregelen geadviseerd, met daaraan gekoppeld verantwoordelijken ter behandeling, een planning en, wanneer van toepassing, een kostenindicatie.

Het geheel is vervolgens getoetst door een gecertificeerde Arbo-dienst c.q. kerndeskundige, bijvoorbeeld een Hoger Veiligheidskundige, bedrijfsarts of een arbeidshygiënist. Hierdoor kan de gemeente Amersfoort aantonen voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van haar medewerkers, waarbij tegelijkertijd aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

Project details

Categorieën: