• In de praktijk blijkt dat het opleiden van medewerkers vaak ad hoc wordt georganiseerd. Pas als opleidingen zijn verlopen en dit bij een controle aan het licht komt, zal een nieuwe opleiding worden gestart om alles snel, maar niet efficiënt of kosteneffectief, te actualiseren.
 • Welvaartsziekten komen steeds vaker voor in Nederland. Denk hierbij aan: kanker, diabetes 2, hart- en vaatziekten en overgewicht (obesitas). Er wordt geschat dat de oorzaak voor welvaartsziekten in 75% van de gevallen te wijten is aan een ongezonde leefstijl. Onder een ongezonde leeftijd vallen roken, drinken, een ongezond voedingspatroon en te weinig bewegen. De weg naar een gezonder bestaan lijkt op papier niet zo moeilijk. De praktijk blijkt echter anders.
 • De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die het werkvermogen van werknemers meet. Het begrip werkvermogen is de mate waarin een werknemer, zowel lichamelijk als geestelijk, in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren. Met de WAI-vragenlijst maakt de individuele werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn of haar werkvermogen. De WAI biedt organisaties een blik op de huidige gesteldheid van hun medewerkers in relatie tot hun werkcapaciteiten. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller gebleken van iemands inzet voor nu en in de toekomst.
 • ISO 9001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem en richt zich specifiek op het beheersen van de processen, risico’s en kansen van een organisatie en het borgen van kwaliteitsprestaties. Met ISO 9001 brengt u in kaart wat het beleid van uw organisatie op het gebied van kwaliteit is en met welke kwaliteitseisen u rekening dient te houden. Tevens toont u dat het uitgangspunt van het systeem continue aandacht voor evaluatie en verbetering is.
 • ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem en richt zich specifiek op het beheersen van de milieurisico's van een organisatie en het verbeteren van de prestaties op milieugebied. Met ISO 14001 brengt u in kaart wat het beleid van uw organisatie op het gebied van milieu is en met welke wet- en regelgeving u rekening dient te houden. Tevens toont u, dat het uitgangspunt van het systeem is, continue aandacht voor evaluatie en verbetering.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. Vanuit de maatschappij en de overheid groeit de vraag naar organisaties die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Ook wel de 3P’s genoemd naar People, Planet en Profit.
 • ISO 45001 is een internationale norm die de richtlijnen aangeeft voor een Arbo managementsysteem waarbinnen de constante beheersing van arbeidsrisico's centraal staat. Het biedt u een raamwerk waarbinnen u concrete en bruikbare richtlijnen kunt formuleren voor het beheersen van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie.
 • VCA certificering
  Waardering 4.50 uit 5
  Waarschijnlijk bent u de kreet VCA al eens tegengekomen. VCA staat voor Veiligheid Certificering Aannemers. Organisaties die VCA gecertificeerd zijn, stellen hoge eisen aan de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu. Risico's en gevaren worden beheersbaar gemaakt door te voldoen aan de eisen vanuit een VCA certificering. Veel bedrijven hebben hun organisatie zodanig ingericht dat gewerkt wordt volgens de VCA-richtlijnen. De organisaties die werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte, onderkennen in toenemende mate de waarde van een goede borging van het Arbo- en veiligheidsbeleid in de VCA-systematiek. Het beheersen van veiligheid conform de VCA checklist heeft veel voordelen.
 • De Arbowetgeving stelt eisen aan de geluidsdruk waaraan werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden blootgesteld mogen worden. Op alle arbeidsplaatsen dient in het kader van de RI&E, het geluidsniveau beoordeeld en gemeten te worden. Als uit de geluidsmetingen objectief blijkt dat er sprake is van een blootstellingsniveau boven de in de wet genoemde actie- en grenswaarden, dienen er gerichte maatregelen getroffen te worden om het geluidsdrukniveau te vermijden, dan wel zoveel mogelijk te reduceren via technische, organisatorische en collectieve maatregelen.
 • Elke organisatie, dus ook die van u, bevindt zich in een bepaalde fase van veiligheidsbewustzijn. Hoe groter de kennis en het vertrouwen over veiligheid bij de mensen is, hoe hoger de organisatie staat. Op het hoogste niveau wordt veiligheid vanzelfsprekend en komt het vanuit de mensen zelf.
 • Veel bedrijven weten niet op welke plaatsen binnen hun bedrijf gevaarlijke stoffen voorkomen en welke risico's ze daarmee lopen. Gevaarlijke stoffen kunnen er voor zorgen dat medewerkers in het ziekenhuis belanden of erger. Daarnaast zijn er tientallen wetten, besluiten en regels die het vervoer, de opslag en de etikettering van gevaarlijke stoffen regelen. Weet u of uw organisatie aan al die regels voldoet?
 • Het klimaat binnen de organisatie kan een complex probleem zijn. Een te hoge concentratie Koolstofdioxide kan invloed hebben op het werkvermogen van uw medewerkers. Een te lage luchtvochtigheid kan vooral voor werknemers met ooglenzen irritatie opleveren. Daarnaast kunnen medewerkers ook last hebben van tocht door airco installaties of ventilatieroosters. Om te zorgen voor een optimale werkomgeving voor uw medewerkers kan BOL training en advies een Klimaatmeting voor u uitvoeren.