Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BOL training en advies:

BOL training en advies kantoorhoudend 4751CR, Veerkensweg 11 A, OUD GASTEL, uitsluitend vertegenwoordigd door haar directeur, de heer H.C. Bol.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, de eerstgenoemde in het kader van de uitoefening van zijn of haar bedrijf, een aanbieding van BOL training en advies schriftelijk heeft geaccepteerd dan wel waarmee een door beide partijen ondertekende overeenkomst is aangegaan.

Opdracht:

De schriftelijke overeenkomst waarin de door BOL training en advies voor opdrachtgever te verrichten diensten nader staan omschreven met prijsaanduiding en die door opdrachtgever is aanvaard, hierna ook wel te noemen de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle collectieve trainingen, aanbiedingen en offertes van BOL training en advies, op alle inschrijvingen door deelnemers, en maken tevens deel uit van alle overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, van welke aard ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en binden BOL training en advies niet.

2. Wanneer deze voorwaarden tussentijds door BOL training en advies worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerking treden van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

3. In geval van strijdigheid prevaleert de overeenkomst boven de voorwaarden.

4. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming

1. Alle offertes en aanbiedingen van BOL training en advies zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door BOL training en advies bepaald. Indien een offerte of aanbieding van BOL training en advies een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft BOL training en advies het recht om dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte of aanbieding zijn offertes en aanbiedingen van BOL training en advies drie maanden geldig.

2. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving of een opdracht door de opdrachtgever bij BOL training en advies en de aanvaarding daarvan door BOL training en advies. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving, opdracht of bestelling bij BOL training en advies. De in de eerste volzin bedoelde aanvaarding door BOL training en advies kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

3. Alle door BOL training en advies gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

4. BOL training en advies is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met BOL training en advies bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

Artikel 4 – Inschrijving en bevestiging inschrijving open cursus

1. Inschrijving voor de door BOL training en advies te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het online invullen van het inschrijfformulier op de website.

2. BOL training en advies bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5 – Overeenkomst ter zake ‘in-company’-cursus/training

1. Ter zake een ‘in-company’-cursus zal de opdrachtgever een offerte aanvragen bij BOL training en advies.

2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in-company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

3. De inhoud van de offerte geldt als weergave voor de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. BOL training en advies is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 6 – Prijzen van inschrijving open cursus

1. Bij inschrijving via de website gelden de cursusprijzen zoals deze zijn vermeld op de website die door BOL training en advies wordt verzorgd, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.

2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn
vermeld.

4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 7 – Prijzen van’ in-company’ cursus

1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 8 – Annulering

1. BOL training en advies behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgever(s) word(en)t hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. BOL training en advies zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt BOL training en advies de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

2. Indien sprake is van uitvoering van de opdracht op basis van doorberekening van werkelijk te besteden uren zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn van 40 maal het uurtarief tenzij BOL training en advies aannemelijk kan maken dat voor de resterende werkzaamheden meerdere uren nodig zouden zijn geweest of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat minder uren nodig zouden zijn geweest.

3. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de volgende vergoeding verschuldigd. Annulering is kosteloos mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding. Vanaf 4 weken tot 2 weken voor de start van de opleiding dient opdrachtgever 50% van de cursuskosten te vergoeden. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding dienen de volledige cursuskosten te worden vergoed. Indien mogelijk, mag een andere cursist in de plaats deelnemen.

Artikel 9 – Vervanging docent of trainer

1. BOL training en advies is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 10 – Opdracht tot het verrichten van dienstverlening

1. De opdracht tot het verrichten van diensten komt onder meer tot stand door schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van een aanbieding van BOL training en advies, tenzij BOL training en advies de aanbieding binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de in de aanbieding omschreven door BOL training en advies te verrichten diensten.

2. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding van BOL training en advies worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de opdracht pas tot stand, indien BOL training en advies aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

Artikel 11 – De uitvoering van de opdracht

1. BOL training en advies zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft BOL training en advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan BOL training en advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan BOL training en advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan BOL training en advies zijn verstrekt, heeft BOL training en advies het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.

4. BOL training en advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BOL training en advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan BOL training en advies de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt BOL training en advies zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door BOL training en advies verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BOL training en advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3. BOL training en advies behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – De uitvoeringstermijn

1. Onder uitvoeringstermijn wordt verstaan de in de opdracht bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De uitvoeringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld. Een bedongen uitvoeringstermijn gaat niet in, dan nadat de opdracht tussen partijen definitief is en alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van BOL training en advies.

2. Indien de uitvoeringstermijn bij benadering is overeengekomen, is BOL training en advies verplicht zich zoveel mogelijk aan deze uitvoeringstermijn te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor gevolgschade ingevolge een overschrijding, hoe ook genaamd.

3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn wordt BOL training en advies een nadere termijn gegund om alsnog na te komen.

4. Overschrijding van de indicatieve uitvoeringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op niet-nakoming c.q. opschorting van enige jegens BOL training en advies aangegane verplichting.

5. Indien er gerede twijfel bij BOL training en advies bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is BOL training en advies gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten, totdat de opdrachtgever zekerheid heeft gesteld voor de betaling daarvan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door BOL training en advies als gevolg van deze vertraging te lijden schade.

Artikel 15 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BOL training en advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bol training en advies de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BOL training en advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal BOL training en advies geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 16 – Ontbinding

1. BOL training en advies is gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst na een daartoe bestemde schriftelijke verklaring, de overeenkomst in de navolgende gevallen als ontbonden te beschouwen:

  • Indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard.
  • Indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt.
  • Bij beslaglegging op goederen van de opdrachtgever.
  • Bij onder curatelenstelling van de opdrachtgever of indien deze anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  • Bij overlijden c.q. ontbinding van de opdrachtgever.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door BOL training en advies geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 17 – Honorarium

1. Voor opdrachten waarbij een vast honorarium is overeengekomen gelden de leden 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium is overeengekomen gelden de leden 2 tot en met 6 van dit artikel.

2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BOL training en advies, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en exclusief reiskosten.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zal het honorarium en eventuele andere verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien BOL training en advies met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt is BOL training en advies niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Een dergelijke verhoging kan niet eerder aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht dan na 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht.

6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 18 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN NL46 RABO 0148 7245 74 t.n.v. BOL training en advies te Oud-Gastel.

2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen is voldaan, is BOL training en advies gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

3. Indien de opdrachtgever na per aangetekend schrijven te zijn gesommeerd in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen is BOL training en advies gerechtigd bovendien het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere invorderingskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige hulp.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is elke schuldvergelijking of korting van de betaling door de opdrachtgever niet toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele door de opdrachtgever op grond van de met aan BOL training en advies verstrekte opdracht verschuldigde som is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling is aangevraagd of wanneer beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd dan wel wanneer de opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5. BOL training en advies is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren door de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen zal worden voldaan.

6. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats, indien daarvan sprake is, in mindering op kosten en rente en vervolgens op de oudste openstaande schuld, ongeacht een verklaring van de opdrachtgever dat de betaling strekt tot voldoening van een andere schuld.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van BOL training en advies voor schade is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkeringen.

2. Voor schade waarvoor de door BOL training en advies afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan BOL training en advies nimmer aansprakelijk worden gehouden.

3. BOL training en advies is bij de uitvoering van een opdracht voor een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BOL training en advies.

Artikel 20 – Overmacht

1. BOL training en advies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

2. Van overmacht aan de zijde van BOL training en advies is sprake, indien na het tot stand komen van de opdracht zich een omstandigheid openbaart, die niet is te wijten aan de schuld van BOL training en advies, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van BOL training en advies komt. Hieronder zullen indien en voor zover omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen:

  • Stakingen in andere bedrijven dan die van BOL training en advies
  • Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van BOL training en advies
  • Een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
  • Niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan BOL training en advies afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

3. Indien door overmacht de uitvoering van de opdracht meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn beide partijen bevoegd de verdere nakoming van de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door de overmacht de resterende uitvoering van de overeenkomst met meer dan 2 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting het reeds uitgevoerde deel van het werk naar rato te betalen.

Artikel 21 – Geschillen

1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen overeengekomen opdrachten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ze worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Artikel 22 – Wijziging van de voorwaarden

1. BOL training en advies is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. BOL training en advies zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever niet eerder in werking dan nadat de wijzigingen hem haar zijn medegedeeld.