Wat kunt u verwachten van de wijziging van de Arbowet, die vanaf 1 juli 2017 ingaat? De nieuwe Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is uiterst belangrijk. Wat betekent dit voor HR, de preventiemedewerkers, OR en natuurlijk alle medewerkers?

De belangrijkste wijzigingen

 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
  1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  5. hoe de klachtenprocedures werken;
  6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Second opinion

Belangrijke wijziging is de introductie van de second opinion. Anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV kan het verzoek om een second opinion alleen van de medewerker komen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De second opinion is vooral bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen die samenhangen met het werk. Alleen een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts kan het verzoek om een second opinion uitvoeren. Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen sluiten hiervoor contracten met andere arbodienstverleners.

De planning: van kracht per juli 2017

Minister Asscher heeft eind april 2016 zijn aanbiedingsbrief met nota’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen en de Eerste Kamer op 24 januari 2017. De vernieuwde Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Lopende arbodienstverlenings-contracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

De essentie: optimaal werken bevorderen

Arbo Unie heeft de voortgang van het wetsvoorstel van meet af aan op de voet gevolgd. Mede via brancheorganisatie OVAL hebben we ons uitgesproken over de inhoud van de nieuwe wet. Arbo Unie is groot voorstander van extra aandacht voor preventie. Ook wij richten ons bij voorkeur niet op ziekte, maar op gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Samen met werkgevers kijken we waar we dat kunnen verbeteren. Op een veilige, gezonde en productieve manier. Altijd met als doel om optimaal werken te bevorderen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u weten wat deze wijzigingen gaan betekenen voor uw organisatie? Blijf op de hoogte over deze ontwikkeling via onze nieuwsbrief door uzelf in te schrijven.

Bron: Arbo Unie